Error!

 

 

 

ALGEMENE VERKOOP-

EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

 

 

 

 

 

 

CAPZ & CANDY BVBA

 

Brownfieldlaan , 37/4 , 2630 Willebroek

 

1. TAAL, LANGUE, LANGUAGE

Nederlands: Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op www.capzandcandy.com, in het Nederlands en Frans. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke.

Français: Ces Conditions Générales sont disponibles sur simple demande et peuvent aussi être consultées sur le site www.capzandcandy.com , en néerlandais et français. La version en néerlandais de ces Conditions Générales est la seule version authentique.

English: These General Terms and Conditions are available on request and can also be consulted on www.capzandcandy.com in Dutch, French and English. Only the Dutch version of these General Terms and Conditions is legally valid.

 

2. DEFINITIES

2.1 “Capz & Candy”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Capz & Candy”, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Oeyvaersbosch 14 – 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder nummer 0871.272.410 en gekend bij de BTW – administratie onder nummer BE 0871.272.410.

2.2 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2.3 “Klant”: elke (rechts)persoon die een product en/of dienst aankoopt bij Capz & Candy, een order plaatst bij Capz & Candy, en/of een prijsaanvraag stuurt aan Capz & Candy, evenals iedereen die in naam of voor rekening van een andere (rechts)persoon een product en/of dienst aankoopt bij Capz & Candy, een order plaatst bij Capz & Candy, en/of een prijsaanvraag stuurt aan Capz & Candy.

2.4 “Aangetekende Klachtenbrief”: een ter post aangetekende brief, met de vermelding van het factuurnummer, alle referentienummers (voor zover van toepassing) weergegeven op de schriftelijke overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van Capz & Candy, de leveringsbon uitgaande van Capz & Candy en/of de factuur uitgaande van Capz & Candy, met een nauwkeurige identificatie van de producten en/of dienstenprestaties, en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek.

2.5 “Conformiteit Van De Levering” (exhaustieve definitie): levering van de juiste (types van) producten en/of dienstenprestaties, zonder zichtbare gebreken, op de juiste locatie in conformiteit met de schriftelijke overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant of bij het ontbreken hiervan in conformiteit met de orderbevestiging uitgaande van Capz & Candy. Bij ontbreken van zowel een schriftelijke overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant, als van een orderbevestiging uitgaande van Capz & Candy, wordt de juistheid van de (types van) producten en/of dienstenprestatie en van de locatie geëvalueerd t.o.v. het order van de Klant.

 

3. TOEPASBAARHEID

3.1 Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het sturen van een prijsaanvraag, het plaatsen van een order en/of het sluiten van een overeenkomst met Capz & Candy, dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen Capz & Candy en de Klant, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) de schriftelijke overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant; (2) de orderbevestiging uitgaande van Capz & Candy; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) art. 4-88 van het Weens Koopverdrag; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht, met uitsluiting van de artikelen 1-3, en 89-101 van het Weens Koopverdrag.

Andere voorwaarden en/of normen, zoals onder meer de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk afgewezen door Capz & Candy. Andere (afwijkende) voorwaarden zijn enkel van toepassing indien Capz & Candy deze (afwijkende) voorwaarden uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten.

3.2 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen Capz & Candy en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Capz & Candy behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen.

 

4. OFFERTE, ORDER EN ORDERBEVESTIGING

4.1 Capz & Candy kan alle aanbiedingen en offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle aanbiedingen en offertes van Capz & Candy vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant.

4.2 De overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is Capz & Candy in rechte te verbinden, het order van de Klant schriftelijk en/of elektronisch bevestigt, dan wel zodra Capz & Candy de uitvoering van het order opstart.

4.3 Alle leveringen van producten en/of elke uitvoering van dienstenprestaties die niet expliciet werden voorzien in de schriftelijke overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant of bij het ontbreken hiervan, in de orderbevestiging uitgaande van Capz & Candy, worden geacht bijkomende bestellingen en/of meerwerken te zijn op vraag van de Klant, en worden als dusdanig aangerekend aan de Klant.

4.4 Capz & Candy is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan, en heeft steeds het recht om een minimum factuurbedrag voorop te stellen.

 

5. PRIJS EN KOSTEN

5.1 Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt.

Voor elke bestelling afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend. Deze is slechts geldig voor een welbepaalde bestelling en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige bestellingen.

5.2 Ingeval van oponthoud, heeft Capz & Candy het recht om de prijzen te verhogen die worden weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant of bij het ontbreken hiervan, in de orderbevestiging uitgaande van Capz & Candy. Onder oponthoud wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): laattijdige betaling; het niet volbrengen door de Klant van de verplichtingen die worden weergegeven in de artikel 8 en 12 van deze Algemene Voorwaarden; etc.

5.3 Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de definitieve oplevering van de producten en/of de dienstenprestaties, geven Capz & Candy het recht de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

5.4 Capz & Candy heeft steeds het recht aan de Klant een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering over te gaan van haar verplichtingen t.o.v. de Klant.

 

6. VERBINTENISSEN VAN CAPZ & CANDY

6.1 De verbintenissen van Capz & Candy beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering van haar verplichtingen zoals omschreven in de schriftelijke overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant of bij het ontbreken hiervan, in de orderbevestiging uitgaande van Capz & Candy. Indien er noch een schriftelijke overeenkomst werd opgesteld tussen Capz & Candy en de Klant, noch een orderbevestiging uitgaande van Capz & Candy, en Capz & Candy reeds begonnen is aan de uitvoering van het order, blijft de verantwoordelijkheid van Capz & Candy beperkt tot de uitvoering van het schriftelijk order van de Klant.

6.2 Capz & Candy is niet verantwoordelijk voor het naleven van de respectievelijke wettelijke verplichtingen verbonden aan de levering en/of het gebruik van de producten die gelden in het land waar de producten zullen worden geleverd en/of gebruikt, zoals onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn) milieuverplichtingen, aanvraag van vergunningen, kwaliteitsvereisten, etc., met uitzondering van die verplichtingen die de wet – of regelgeving dwingend oplegt ten aanzien van Capz & Candy.

6.3 Capz & Candy is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van tests, behoudens enige wettelijke verplichting hiertoe.

6.4 Indien bepaalde producten en/of componenten van bepaalde producten niet voorradig zijn, kunnen Capz & Candy en de Klant in onderling overleg overeenkomen om deze ontbrekende producten en/of componenten te vervangen door een functioneel equivalent van een ander merk of type. De eventuele vervanging van ontbrekende producten en/of componenten door een functioneel equivalent bevrijdt de Klant geenszins van zijn verplichtingen onder de artikelen 8 en 12 van deze Algemene Voorwaarden, en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een vermindering in prijs of een ontbinding van de overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant. De eventuele meerprijs van een dergelijke vervanging is niet inbegrepen in de prijs en wordt aangerekend aan de Klant.

 

7. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN EN/OF DIENSTENPRESTATIES

7.1 Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen, zowel in, als buiten de Europese Unie steeds conform de Incoterm® “Ex Works” (EXW) maatschappelijke zetel Aartselaar (België).

7.2 De overeengekomen leveringsvoorwaarden worden steeds geïnterpreteerd in conformiteit met de Incoterms® die geldig zijn op het ogenblik dat de overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant tot stand komt.

7.3 De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Capz & Candy t.o.v. de Klant, noch van de schriftelijke overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant, noch van de orderbevestiging uitgaande van Capz & Candy.

In geval van overschrijding van de aangegeven leveringstermijn, zullen Capz & Candy en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen.

Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant.

Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of het order van de Klant, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant, evenals wijzigingen in de orderbevestiging uitgaande van Capz & Candy, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

7.4 Capz & Candy is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van fabrikanten en/of leveranciers van Capz & Candy, de Klant, diens klanten en/of enige andere derde.

7.5 Capz & Candy heeft het recht de aangekochte producten en/of de desbetreffende dienstenprestaties in verschillende delen te leveren of uit te voeren. Gedeeltelijke levering of uitvoering kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant.

7.6 Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke regeling, dient de Klant de aangekochte producten zelf, op eigen kosten en op eigen risico op te halen op de door Capz & Candy aangegeven tijd en plaats.

Bij gebrek aan ophaling binnen de vijf (5) werkdagen, is de Klant een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het volledige factuurbedrag per week. Zodra de geplande datum van ophaling met twee (2) weken overschreden is, heeft Capz & Candy het recht om de overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met ingang op de datum van verzending van de ontbinding. De Klant is in dit geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van het totale factuurbedrag, onverminderd het recht van Capz & Candy om hogere schade te bewijzen.

7.7 Op verzoek van de Klant, zal Capz & Candy het transport naar de door Klant gevraagde bestemming, zoals blijkt uit de schriftelijke overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant of bij het ontbreken hiervan, in de orderbevestiging uitgaande van Capz & Candy, voor rekening, voor risico en op kosten van de Klant regelen.

 

8. INFORMATIE, STALEN, MODELLEN EN ONTWERPEN

8.1 De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde producten en/of diensten. De Klant kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie, stalen, modellen en/of ontwerpen die Capz & Candy op eigen initiatief of op verzoek van de Klant zou verstrekken.

8.2 De Klant draagt de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of de aangekochte producten en/of dienstenprestaties geschikt zijn, en aan alle kwaliteitsvereisten voldoen m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Klant en/of diens klant de producten en/of dienstenprestaties heeft aangekocht of wenst te gebruiken.

De Klant zal hiertoe de nodige tests uitvoeren, en de noodzakelijke informatie (onder meer m.b.t. het juiste gebruik van de desbetreffende producten en/of componenten, de eventueel aan deze producten en/of componenten verbonden gevaren, de toepassingen en kwaliteiten van deze producten en/of componenten, etc.) opvragen.

De Klant heeft hierbij de expliciete verplichting om de aldus verkregen informatie te verifiëren, onder meer m.b.t. de accuraatheid van de verkregen informatie, de volledigheid van deze informatie, en de toepasselijkheid van de informatie m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Klant de producten heeft aangekocht of wenst te gebruiken.

8.3 Alle informatie die Capz & Candy, op eigen initiatief of op vraag van de Klant, aan de Klant overhandigt, heeft een louter informatieve waarde en bevrijdt de Klant geenszins van zijn verplichtingen onder artikel 8.2 van deze Algemene Voorwaarden.

De verantwoordelijkheid van Capz & Candy blijft dienaangaande steeds beperkt tot de verantwoordelijkheid die op dwingende wijze aan Capz & Candy wordt opgelegd door de Belgische wetgeving.

 

9. AANVAARDING, OPLEVERING EN KLACHTEN

9.1 De Klant moet direct bij de inontvangstname van de aangekochte producten en/of dienstenprestaties een eerste verificatie uitvoeren, onder meer m.b.t. de Conformiteit Van De Levering.

Klachten m.b.t. de Conformiteit Van De Levering moeten gebeuren door een voorbehoud te formuleren op de leveringsbon, en moeten binnen een termijn van drie (3) kalenderdagen aan Capz & Candy worden bevestigd per Aangetekende Klachtenbrief, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de geleverde producten en/of dienstenprestaties te aanvaarden zoals overeengekomen.

9.2 Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door Capz & Candy geleverde producten wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten en/of dienstenprestaties, en bevrijdt Capz & Candy van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.

9.3 Klachten m.b.t. verborgen gebreken moeten uiterlijk binnen een termijn van zes (6) maanden na levering aan Capz & Candy worden gemeld per Aangetekende Klachtenbrief. De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enig gebrek te beroepen, indien hij Capz & Candy hiervan niet op de hoogte brengt per Aangetekende Klachtenbrief, binnen een termijn van drie (3) werkdagen nadat hij deze niet-Conformiteit Van De Levering of dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken.

9.4 Bij klachten m.b.t. de niet- Conformiteit Van De Levering die tijdig en correct aan Capz & Candy worden gemeld, zal Capz & Candy naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme en/of gebrekkige producten, componenten en/of dienstenprestaties (gedeeltelijk) vervangen; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant of bij het ontbreken hiervan, aan de prijs weergegeven in de orderbevestiging uitgaande van Capz & Candy; of (3) indien het zichtbare gebreken betreft die niet substantieel zijn voor het gebruik van de aangekochte producten, een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en omvang van het betreffende gebrek.

De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge de niet- Conformiteit Van De Levering en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Capz & Candy.

9.5 Bij klachten m.b.t. verborgen gebreken die tijdig en correct aan Capz & Candy worden gemeld, zal Capz & Candy naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige producten, componenten en/of dienstenprestaties (gedeeltelijk) vervangen; of (2) een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en de omvang het betreffende gebrek.

De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge verborgen gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Capz & Candy.

9.6 De eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten en/of dienstenprestaties kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant.

9.7 Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Capz & Candy, heeft de Klant in geen geval het recht om producten terug te sturen of werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

9.8 Capz & Candy behoudt zich het recht voor om zelf de niet- Conformiteit Van De Levering en/of andere gebreken vast te stellen, en de oorzaak ervan na te gaan. Wanneer Capz & Candy hierom verzoekt, zal de Klant de betreffende producten, op eigen kosten en op eigen risico, aan Capz & Candy bezorgen binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na ontvangst van het verzoek daartoe vanwege Capz & Candy, en dit op de plaats van initiële levering, conform artikel 7.1 van de Algemene Voorwaarden.

9.9 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten en/of dienstenprestaties ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van Capz & Candy, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

9.10 De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De aansprakelijkheid van Capz & Candy m.b.t. de aangekochte producten, is beperkt tot haar wettelijke verantwoordelijkheden als importeur en doorverkoper.

10.2 Gezien de producten enkel worden doorverkocht door Capz & Candy, en in de mate dat de toepasselijke wetgeving het toelaat, kan Capz & Candy niet worden aangesproken m.b.t. enige schade andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering en behoren alle klachten en/of schade, andere dan deze m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij Capz & Candy de desbetreffende producten heeft aangekocht. De Klant heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de kortste van volgende periodes:

·         de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier aan Capz & Candy aanbiedt;

·         een absoluut maximum van 1 jaar na levering van de respectievelijke producten en/of dienstenprestaties.

Indien de Klant Capz & Candy tijdig en correct, in conformiteit met deze Algemene Voorwaarden, op de hoogte brengt van enige klacht en/of schade andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, zal Capz & Candy deze klacht rechtstreeks doorgeven aan de respectievelijke producent of leverancier. Bij de verdere afhandeling van deze klachten- of schadeprocedure fungeert Capz & Candy enkel als tussenpersoon tussen de Klant en de respectievelijke producent of leverancier. De verantwoordelijkheid van Capz & Candy blijft dienaangaande beperkt tot het doorgeven van informatie tussen enerzijds de respectievelijke producent of leverancier en anderzijds de Klant, zonder dat Capz & Candy op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld m.b.t. de effectieve klacht en/of schade.

10.3 De aansprakelijkheid van Capz & Candy is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag, of (2) het bedrag van de uitkering van de door Capz & Candy aangegane verzekeringspolissen.

10.4 Capz & Candy is in geen geval aansprakelijk voor: (i) indirecte schade (met inbegrip van omzetverlies), (ii) de door de Klant, eindgebruiker en/of derden toegebrachte schade, (iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, (iv) schade aan aangekochte producten die de Klant heeft trachten te wijzigen of indien de Klant componenten heeft gebruikt die niet voldoen aan de parameters zoals voorzien door Capz & Candy en/of (v) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Klant, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen, met inbegrip van de eventueel meegeleverde handleidingen of instructies.

10.5 Capz & Candy is, in overeenstemming met de artikelen 8 en 12 van deze Algemene Voorwaarden in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Klant en/of eindgebruiker om alle noodzakelijke en nuttige informatie op te vragen en te verifiëren, evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die aan de Klant en/of eindgebruiker werd overhandigd door de Klant, leverancier(s) en/of producent(en) van de aangekochte producten en/of enige andere derde.

10.6 Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

 

11. VRIJWARING

11.1 De Klant zal Capz & Candy volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de schriftelijke overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van Capz & Candy, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Klant.

11.2 De Klant zal Capz & Candy schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel  11.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures.

 

12. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

12.1 De Klant draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid om:

·         alle gegevens tijdig te overhandigen aan Capz & Candy, onder meer m.b.t. de gegevens waarvan Capz & Candy aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen t.o.v. de Klant, en m.b.t. de gegevens waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen van Capz & Candy t.o.v. de Klant;

·         Capz & Candy voorafgaand aan de levering van de aangekochte producten en/of dienstenprestaties, op de hoogte te brengen van mogelijke standaard- en wettelijke voorwaarden waaraan deze producten dienen te voldoen;

·         Capz & Candy schriftelijk en tijdig op de hoogte te brengen van de specifieke vereisten waaraan de aangekochte producten en/of dienstenprestaties dienen te voldoen;

·         de bijzondere verplichtingen verbonden aan de levering en/of het gebruik van de producten die gelden in het land waar de producten zullen worden geleverd en/of gebruikt, zoals vermeld in artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden na te leven, ongeacht of deze verplichtingen krachtens de wet van het land waar de producten worden geleverd en/of gebruikt aan Capz & Candy toekomen;

·         de producten en/of dienstenprestaties binnen de 48 uur na levering grondig te keuren, en heeft in ieder geval de verplichting om de producten en/of dienstenprestaties op een adequate wijze te testen alvorens deze te gebruiken, verwerken en/of door te verkopen.

·         de producten te allen tijde te behandelen en gebruiken conform de handleiding of instructies die desgevallend bij de producten worden geleverd.

·         zijn klanten op afdoende wijze te informeren en op te leiden aangaande de veiligheidsinstructies en de gebruiksvoorschriften (zoals desgevallend meegedeeld in de handleiding of instructies, waarvan de Klant verklaart de inhoud te kennen);

·         de noodzakelijke verzekeringsovereenkomsten af te sluiten, onder meer m.b.t. het eigendomsvoorbehoud zoals vastgesteld in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden. De Klant verleent Capz & Candy de toestemming om op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen en betalingsbewijzen van voornoemde verzekeringen.

12.2 Indien de Klant niet voldoet aan haar verplichtingen zoals weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van Capz & Candy, deze Algemene Voorwaarden, en/of wanneer de Klant niet voldoet aan al haar andere (wettelijke) verplichtingen, heeft Capz & Candy het recht haar verplichtingen (tijdelijk) op te schorten. De kosten verbonden aan deze schorsing zijn integraal ten laste van de Klant. Deze kosten hebben onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): extra gepresteerde werkuren, stockagevergoedingen, etc.

 

13. OVERMACHT EN HARDSHIP

13.1 Capz & Candy is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

13.2 In geval van overmacht of hardship kan Capz & Candy naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. Capz & Candy: (1) aan de Klant voorstellen om de ontbrekende producten en/of componenten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de Klant uitnodigen om de overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant te heronderhandelen.

Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan Capz & Candy, overeenkomstig artikel 22 van deze Algemene Voorwaarden, de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen.

13.3 Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc.

 

14. FACTUUR EN BETALING

14.1 De Klant moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur aan Capz & Candy melden per Aangetekende Klachtenbrief.

14.2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van Capz & Candy, dienen alle facturen binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum te worden betaald.

14.3 Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Capz & Candy of door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Het is de Klant niet toegestaan om betalingen uit te voeren aan tussenpersonen.

14.4 Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen. Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn Capz & Candy in rechte te verbinden zijn geldig.

14.5 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

(1)      geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 10 %,  die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;

(2)      is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van tweehonderd vijftig euro (€ 250,00 ) onverminderd het recht van Capz & Candy om hogere schade te bewijzen;

(3)      is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;

(4)      worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van Capz & Candy op de Klant onmiddellijk opeisbaar; en

(5)      heeft Capz & Candy het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Klant, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor Capz & Candy redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant verliest.

14.6 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

14.7 De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van Capz & Candy geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de desbetreffende factuur.

 

15. ANNULATIE

15.1 Capz & Candy behoudt zich het recht voor de overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant en/of het order van de Klant, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder enig recht van verhaal t.o.v. Capz & Candy, geheel of gedeeltelijk te annuleren, indien bepaalde producten en/of componenten van bepaalde producten niet voorradig zijn.

15.2 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Capz & Candy, is het de Klant niet toegestaan om haar order of de overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant te annuleren.

Ingeval de overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant door of lastens de Klant wordt geannuleerd, zelfs met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Capz & Candy, is de Klant gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag, onverminderd het uitdrukkelijke recht van Capz & Candy om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.

 

16. EIGENDOMSVOORBEHOUD

16.1 De eigendomsrechten op de geleverde producten gaan pas over op de Klant op het ogenblik van de volledige betaling van prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren.

16.2 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde producten veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Capz & Candy daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

16.3 Voorts verbindt de Klant zich ertoe de onbetaalde producten te verzekeren voor brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen komt toe aan Capz & Candy.

16.4 Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, of indien Capz & Candy vermoedt dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, zal de Klant op eerste en eenvoudig verzoek van Capz & Candy de desbetreffende producten op eigen kosten en risico binnen de 24 uur aan Capz & Candy terugbezorgen.

Uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatische ontbinding tot gevolg van de overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant.

Bij terugontvangst van de producten, en voor zover deze producten nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Klant onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van Capz & Candy om hogere schade te bewijzen.

16.5 In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud bekomt Capz & Candy automatisch een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de desbetreffende producten, en is de Klant aan Capz & Candy een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag verschuldigd.

 

17. RECHTSVERWERKING

Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet- toepassen door Capz & Candy van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

 

18. NETTING

18.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Capz & Candy en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Capz & Candy en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

18.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Klant en Capz & Candy doorgevoerde schuldvergelijking.

 

19. OPSCHORTING EN ONTBINDING

19.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt Capz & Candy zich het recht voor om wegens dat loutere feit: (1) hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; (2) hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Capz & Candy om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

19.2 Indien de overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 19.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Klant het recht om van Capz & Candy te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.

 

20. VERTROUWELIJKHEID EN INTELLECTUELE EIGENDOM

20.1 Capz & Candy blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op de door haar geleverde producten en/of diensten. De Klant garandeert Capz & Candy dat de door de Klant verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

20.2 Alle documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen m.b.t., en/of de uitvoering van de overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant, en/of die worden vermeld in elk mogelijk document uitgaande van Capz & Candy, met inbegrip van de orderbevestiging en de leveringsbon uitgaande van Capz & Candy, moeten vertrouwelijk behandeld worden. Op het eerste verzoek van Capz & Candy moeten voormelde stukken worden teruggeven.

20.3 Deze documenten, informatie, modellen en ontwerpen blijven eigendom van Capz & Candy en mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch gekopieerd, noch (in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Capz & Candy.

20.4 De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook na de beëindiging of het einde van de overeenkomst tussen Capz & Candy en de Klant, minstens totdat de desbetreffende documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen, zonder fout van de Klant, publiek gekend zijn.

 

21. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL

21.1 De Klant geeft aan Capz & Candy de toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Capz & Candy aangeboden producten en/of dienstenprestaties. De Klant geeft Capz & Candy de toestemming deze gegevens aan derden over te maken.

21.2 De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Klant geen commerciële informatie van Capz & Candy meer wenst te ontvangen, dient de Klant Capz & Candy hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de Klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend aan de Klant.

21.3 De Klant geeft aan Capz & Candy de toelating om beeldmateriaal van de bij de Klant geleverde producten en/of dienstenprestaties te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van Capz & Candy, publicatie in folder(s), etc.

 

22. GESCHILLEN

Alle mogelijke geschillen tussen Capz & Candy en de Klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van Capz & Candy, tenzij Capz & Candy verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Klant.

Product added to wishlist

This site uses cookies, including third party cookies, to improve its functionality and the use of the site, but also for web analytics and targeted marketing purposes. By continuing your visit to this site without changing the cookie-related settings in your browser, you agree to our use of cookies.